071 - 572 05 20
0 / 0,00

Algemene Voorwaarden

Art. 1 – Doel van het Sauna-instituut reglement
Het reglement heeft tot doel de veiligheid, orde en reinheid in het Sauna-instituut te waarborgen. Onder het Sauna-instituut wordt verstaan al die faciliteiten die aanwezig zijn in het instituut en ten dienste staan van de bezoekers.
Het aanwezig zijn binnen het instituut tezamen met anderen vereist dat men wederzijdse belangen rekening houdt. Het reglement maakt het mogelijk dat eenieder ongestoord op de juiste wijze van de sauna gebruik kan maken.

Art. 2 – Onderwerping aan het Sauna-instituut reglement
Naleving van de voorschriften van genoemd reglement is verplicht voor iedere deelnemer binnen het Sauna-instituut. Door aanwezigheid binnen het instituut onderwerpt men zich aan de regels van dit reglement en aan alle verder regels en bepalingen, die in verband met de veiligheid en orde door de leiding van het instituut zijn of worden gegeven.
Indien groepen, verenigingen etc. gebruik maken van het instituut, is hun leider of groepshoofd mede verantwoordelijk voor de handhaving van bedoeld reglement.

Art. 3 – Openstellen van het Sauna-instituut
Het gebruik van het Sauna-instituut is in principe mogelijk voor iedereen, met uitzondering van hen die lijden aan een besmettelijke ziekte, open wonden, huiduitslag of dergelijke ziekten aan van epileptici, geesteszieken en tenslotte van hen die onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen verkeren. De beslissing omtrent toelating binnen het instituut berust uitsluitend bij de leiding van het instituut. Een ieder die vermoedt dat hij/zij aan enige ziekte lijdt, dient, alvorens van het instituut gebruik te maken, zijn/haar huisarts te raadplegen. De leiding/eigenaar van het instituut kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige beslissing krachtens welke iemand, die aan enige ziekte leed, de toegang tot het instituut werd verleend dan wel geweigerd. Kinderen onder de 12 jaar worden uitsluitend onder begeleiding van volwassenen totgelaten.

Art. 4 – Entree
De bezoeker(ster) wordt bij een bezoek aan het Sauna-instituut ingeschreven. Een enkel bezoek aan het instituut, serie of abonnementskaarten zullen zoals aangegeven aan een bepaalde termijn(en) verbonden zijn. Vernoemd termijn zal door het kopen van één genoemde vormen bindend zijn. Terugbetaling van serie of abonnementskaarten zal alleen kunnen geschieden wanneer er sprake is van grondige redenen zulks echter wel ter beoordeling van de leiding/eigenaar van het instituut.

Art. 5 – Openingstijden en duur van het verblijf in het Sauna-instituut
De tijden waarop het Sauna-instituut is opengesteld worden door de exploitant bepaald en een schema van de openingstijden bevindt zich op een voor een ieder duidelijk zichtbare plaats. Men is verplicht om zich aan de hierop vermelde tijden te houden en deze niet te overschrijden. Het gebruik van het Sauna-instituut kan beperkt worden tot een bepaalde tijdsduur. In dit geval staat deze maximale tijdsduur aangegeven bij de tarieven. Indien de maximale tijdsduur wordt overschreden zal een meerprijs worden berekend. Ook deze zal bij de tarieven zijn aangegeven.

Art. 6 – Bewaren van geld en waardevolle goederen
Indien waardevolle goederen of geld in bewaring binnen het Sauna-instituut worden gegeven, zal nimmer de ontvanger hiervan aansprakelijk kunnen worden gesteld bij onverhoopt verlies of bij diefstal. De leiding van het Sauna/instituut is niet verplicht goederen of geld in bewaring te nemen.

Art. 7 – Verhuur van Sauna-attributen
Voor zover de verstrekking hiervan niet in de entree-prijs is opgenomen, kan tegen meerprijs e.e.a. ter beschikking worden gesteld. Het verstrekte dient met zorg behandeld te worden. Bij beschadiging of verlies is men verplicht hiervoor een schadevergoeding te betalen. Na afloop dienen de gehuurde goederen weer ingeleverd te worden op de door de leiding aangegeven manier en plaats.

Art. 8 – Het gebruik van de inrichting
De inrichting van het Sauna-instituut dient met zorg behandeld te worden. Het is verboden de inrichting op enigerlei wijze te beschadigingen of te verontreinigen op straffe van een betaling van een door de leiding/eigenaar vast te stellen bedrag. Men dient eventuele gebreken die men bij het betreden van het instituut waarneemt de leiding in kennis te stellen

Art. 9 – Het gedrag binnen het instituut
Gebruikers van het instituut dienen al die handelingen na te laten, die in strijd zijn met de goede zeden en die de veiligheid, rust en orde kunnen verstoren. Gewenste EN ongewenste intimiteiten zijn overal binnen het instituut verboden.

Art. 10 – Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongelukken binnen het instituut is de leiding/eigenaar alleen indien er sprake is van grove nalatigheid of schuld. Hij zal hiervoor schriftelijk aansprakelijk gesteld moeten worden.

Art. 11 – Gevonden voorwerpen
Deze dienen bij de leiding te worden ingeleverd.

Art. 12 – Verzoeken en klachten
Eventuele verzoeken en klachten dienen te worden ingediend bij de leiding/eigenaar, die deze war mogelijk direct in behandeling neemt. Meer uitvoerige suggesties voor, of bezwaren tegen de gang van zaken in het instituut dienen schriftelijk bij de leiding/eigenaar te worden ingediend. Mocht e.e.a. niet tot bevrediging kunnen worden opgelost dan kan men zich wenden tot de Tuchtcommissie van Nederlandse Saunavereniging doch uitsluitend schriftelijk en voorzien van het nodige bewijsmateriaal.

Art. 13 – Toezicht
1. De leiding van het instituut draagt zorg het handhaven van de veiligheid, rust, orde en naleving van het reglement. De
aanwijzingen van de leiding dienen derhalve zonder meer te worden opgevolgd.
2. De leiding heeft de bevoegdheid personen, die
a. de veiligheid, rust en orde verstoren
b. andere bezoekers lastig vallen,
c. ondanks herhaalde waarschuwingen toch blijven handelen tegen de regels van het reglement, te verwijderen uit het instituut.
3. Aan de onder artikel 2 genoemde personen kan de toegang tot het instituut voor een bepaalde periode of blijvend,
worden ontzegd.
4. Indien verwijdering op grond van bovengenoemde misdragingen zal plaatsvinden, zal geen terugbetaling van
entreegelden geschieden.

Art. 14 – De reiniging van het lichaam
1. Iedere bezoeker die deelneemt aan het sauna-bad is verplicht zijn/haar lichaam grondig in de daarvoor beschikbare
ruimte(s) te reinigen. Vóór het betreden van de saunacabine dient men zich goed af te drogen.
2. Het is verboden andere artikelen dan beslist nodig mee te nemen in de bestemde ruimte(s).
3. Uitwassen van handdoeken of kledingstukken is niet toegestaan tenzij daar duidelijk aangegeven voorzieningen voor
aanwezig zijn.
4. Het wassen van het hoofdhaar is alleen toegestaan met toestemming van de leiding in de daarvoor bestemmende
ruimte(s).

Art. 15 – Het gedrag in de Saunacabine
1. Men dient de saunacabine te betreden voorzien van een handdoek. Deze zal op éé´n der banken worden uitgespreid en
hierop zal worden plaatsgenomen. Ieder verontreiniging van het houtwerk door transpiratievocht dient te worden vermeden. De handdoek moet bij het verlaten van de saunacabine worden meegenomen. Het is verboden om natte handdoeken of kledingstukken in de saunacabine of op de verwarmingselementen van andere ruimtes te drogen.
2 In de saunacabine dient de nodige rust in acht te worden genomen.
3 Men kan zich zowel in zittende als liggende houding in de saunacabine ophouden. Dit zal sterk afhankelijk zijn van het aantal medegebruikers. Bij een grote bezettingsgraad zal men zoveel mogelijk dienen in te schikken en een zittende houding aannemen. De laatste minuten van het verblijf in de saunacabine zullen in ieder geval in zittende houding dienen te worden doorgebracht.
4 Loyly of stoomstoot. Het opgieten van water op de ovenstenen, deze zal zoveel mogelijk door de leiding van het sauna/instituut geschieden tenzij anders beslist. Ditzelfde geldt ook voor geurende essences. Echter, hiervoor mogen uitsluiten die preparaten gebruikt worden die door de leiding beschikbaar zijn of worden gesteld.
5 Het gebruik van zandlopers of enig andere tijdsaanduiding dient te worden gerespecteerd. Men blijft meestal in de cabine zolang men het er prettig vindt. Overdaad schaadt en kan aanleiding zijn tot onaangename reactie van het menselijk lichaam.
6 Het verlaten van de cabine dient rustig en kalm te geschieden, waarbij men er op toeziet dat het openstaan van de saunadeur tot minimum tijdsduur wordt beperkt.

Art. 16 – Het luchtbad
Het is wenselijk vanuit de saunacabine een luchtbad te nemen. Lichamelijke inspanning dient te worden vermeden doch rustig bewegen is aan te bevelen.

Art. 17 – Natte ruimte(s)
1 Het gebruik van afkoelslagen en douches dient te volgens aanwijzingen van de leiding te geschieden. De juiste volgorde zal veelal op een goed zichtbare plaats in het instituut zal aangegeven.
2 Alvorens van de baden gebruik te maken dient het transpiratievocht van het lichaam te zijn verwijderd door het nemen van een douchebad. Men dient de baden rustig te betreden. Duiken of springen hierin is eveneens ten strengste verboden.
3 Verspilling van water dient te worden voorkomen. Hieromtrent dient de saunagast zich zelf een grote verantwoordelijkheid op te legen.
4 Warme voetenbaden zijn uitsluitend voor opwarming en niet voor voetenreiniging.

Art. 18 – Rustruimte
Per instituut kan de rustruimte verschillende functies hebben. Men dient zich dan ook aan te passen aan de ter plekke geldende bepalingen met dien verstande, dat een ieder zich prettig en ongedwongen zal en kan voelen. Men dient in de rustruimte(s) het lichaam te bedekken; het saunaeren is slechts een bloot gebeuren daar waar het functioneel is.Naast de rustruimte stellen wij gebruik van een badjas ook verplicht in het restaurant.

Art. 19 – Dranken en etenswaren
Meestal is er in het instituut een mogelijkheid dranken en/of etenswaren te verkrijgen. Hiervoor zullen de bepalingen van kracht zijn zoals in het instituut te doen gebruikelijk.

Art. 20 – Algemeen
Voor het gebruik van stoombaden, bubbelbaden, trimapparatuur, zonneapparatuur etc. dient men nauwlettend de instructies van de leiding op te volgen. Apparatuur wordt uitsluitend door de leiding bediend tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Dit geldt ook voor het betreden van ruimtes waar apparatuur is opgesteld. Bij overtreding van dit artikel zal men volledig aansprakelijk zijn voor de eventuele gevolgen.

Art. 21 – Betaling
Sauna Thermen 5 mei behoudt zich het recht voor sommige betaalmiddelen te weigeren, zoals kortings- en tegoedbonnen, mits gebruik ervan niet bij binnenkomst is gemeld. Aan acties, arrangementen en aanbiedingen verbonden kosten kunnen alleen contant of met PIN worden voldaan. Indien voor de entree gebruik gemaakt wordt van een voucher of externe cadeaubon, kunnen bijkomende bestedingen uitsluitend contant of met PIN worden voldaan. We maken een uitzondering voor onze eigen kadobon, deze is altijd geldig.

Art. 22 – Bijzondere bepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, of waar meningsverschil omtrent de uitleg daarvan bestaat, beslist uiteindelijk de leiding/eigenaar van het instituut, c.q. de daarvoor door het bestuur van de N.S.V. in het leven geroepen commissie.